TH | ENG

News Detail

ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ผ่านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

  • admin1 |
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ |
  • 2017-09-16 01:06:06


พ.ศ.๒๕๔๘ เป็นแกนนำในการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนเพื่อการจัดตั้ง“เครือข่ายสานรักษ์ชายแดน”โดยมีคณะทำงานประกอบด้วย ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ผู้สูงอายุ และเยาวชน ในเขตพื้นที่ ๔ อำเภอชายแดน ได้แก่ อำเภอสังขะ อ.บัวเชด อ.กาบเชิง และกิ่งอำเภอพนมดงรัก  พร้อมประสานขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน เช่น จานดาวเทียม และโทรทัศน์สี จากสมาคมหนัง สือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย และมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยมีเป้า หมายที่สำคัญคือการสร้างความตระหนักและปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนที่อยู่อาศัยตามแนวตะเข็บชายแดนได้มี ความรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดถึงการร่วมกันพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น แบบบูรณาการ โดยได้รับงบประมาณ จากการทอดผ้าป่าสามัคคี ในการดำเนินงานตลอดทั้งปี