TH | ENG

Information


ความหมายตราสัญญาลักษณ์

๑ รูปคน ๓ คน สี น้ำเงิน ขาว แดง จับมือกัน หมาย ถึงคนไทยทุกคนบนผืนแผ่นดินไทย ต้องร่วมกันเชิดชู สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

๒ รูปคนจับมือต่อกันเป็นวงกลม หมายถึง การประ สานพลังความร่วมมือ จากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่น และคุณภาพชีวิตของคนไทย 

๓ รูปใบไม้ หมายถึง การพัฒนาในทุกๆ ด้านต้องอยู่ บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔ รูปเสาอากาศและสายฟ้า หมายถึง การสร้างเครือ ข่าย การสื่อสารเพื่อการพัฒนา ซึ่งถือได้ว่าการสื่อสารนั้นเป็น เครื่อง มือสำคัญในการพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติ

๕ มือประคอง หมายถึง ความโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

๖ ตัวเลข ๘๐ หมายถึง สมาคมพัฒนาเครือข่ายองค์กร ชุมชนแห่งประเทศไทย จะดำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาชุม ชน ท้องถิ่น ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจชุมชนพึ่ง ตนเอง แบบพอเพียงถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาส ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา

๗ อักษรย่อภาษาไทย สพช. ย่อมาจาก “สมาคม พัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน”