TH | ENG

Abount US

ประวัติความเป็นมาองค์การ สมาคมพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน


ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมไทย และกระแสสังคมโลกในยุคเศรษฐกิจภาคทุนนิยม ที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยี และระบบการสื่อสารไร้พรมแดน จนกระทั่งนำสู่ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ครั้งยิ่งใหญ่ของสังคมไทย ได้ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวในหลายๆ ด้านทั้งในด้านการปฏิรูปการเมือง การจัดตั้งองค์กรอิสระขึ้นมากมาย เช่น กกต. ปปช. พอช. สสส. สปรส. สช. ศาลรัฐธรรมนูญ ฯลฯ และในส่วนของภาคประชาชน ก็ได้มีการจัดตั้งองค์กร และเครือข่ายองค์กรเพื่อการแก้ปัญหาตนเอง ถือว่าเป็นมิติใหม่ของภาคประชาชน พร้อมทั้งการขับเคลื่อนของประชาสังคมในทุกพื้นที่ เช่นกัน ในแต่ละจังหวัด ก็มีองค์กรประชาชนเกิดขึ้นมากมาย ทั้งในชุมชนเมืองและชนบท นับตั้งแต่กลุ่มช่วย เหลือตนเอง อย่างกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เช่น กลุ่มป่าชุมชน กลุ่มจัดการลุ่มน้ำ รวมถึงกลุ่มธุรกิจชุมชน เช่น กลุ่มร้านค้าชุมชน โรงสีรวม กลุ่มค้าข้าว กลุ่มสื่อ กลุ่มศิลปินสื่อพื้นบ้าน ซึ่งกลุ่มต่างๆ ได้มีการเคลื่อนไหว และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่บางกลุ่ม/องค์กร มีการเคลื่อนไหวจัดตั้งเป็นสหกรณ์ บางกลุ่ม/องค์กรได้ประสานกันเป็น"เครือข่ายองค์กร" เช่น เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก เครือข่ายป่าชุมชน เครือข่ายองค์กรการเงิน เครือข่ายวิชาชีพและสื่อชุมชนฯ เครือข่ายลุ่มน้ำ ฯลฯ นอกเหนือจากนี้ยังมีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นองค์กร และประสานเป็นเครือข่ายของกลุ่มปัญหาในทุกระดับ เช่น สมัชชาเกษตรกรรายย่อยภาคอีสาน สมัชชาคนจน สมัชชาลุ่มน้ำมูล ชุมนุมสหพันธ์สหกรณ์ มูลนิธิเกษตรกรไทย เป็นต้น อย่างไรก็ดีการเคลื่อนไหวที่ผ่านมามีลักษณะ"เฉพาะส่วน"และกระจัดกระจายกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มองค์กรในท้องถิ่นยังมีอยู่น้อย ซึ่งจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน พบว่ามีความต้องการให้เกิดเวที การแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนการแก้ปัญหาของภาคประชาชนในทุกระดับ เพื่อร่วมกันสะท้อนปัญหา หรืออาจจะมีแนวทางที่จะเกื้อหนุนช่วยเหลือกันระหว่างองค์กร และองค์กรเครือข่าย ดังนั้น คณะทำงานประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชน ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) และมีกลุ่ม /องค์กร / เครือข่ายองค์กรชุมชน / องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มปัญหา ต่างๆ เข้าร่วมในเบื้องต้น ๑๐ องค์กร ร่วมกันจัดตั้งเป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชน จ.สุรินทร์ ขึ้น และยื่นขอจดทะเบียนเป็น “สมาคมพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน” ในปัจจุบัน # วิสัยทัศน์  :

                         รวมพลังสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาตนเองตามวิถีชุมชน บนพื้นฐานของความพอเพียง # ปรัชญา :

                      ประสบการณ์และการเรียนรู้อยู่ที่การปฏิบัติ ความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญมา จากการลงมือทำ # วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคมฯ

                     ๑.เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ให้แก่กลุ่ม / องค์กร และเครือข่ายองค์กรชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ ที่ส่งผลให้องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนเกิด ความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเอง พึ่งกันเองและตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้                                 ๒.เพื่อส่งเสริมและพัฒนา กลุ่ม องค์กร และ เครือข่ายองค์กรชุมชน ให้เป็นแกนหลักในการสร้าง และพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนการสงเคราะห์ ตลอด ถึงธุรกิจและเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองแบบพอเพียง                           ๓.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ด้านการพัฒนา การเกษตร วิชาชีพ วิชา การ การศึกษา ความบันเทิง ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี สิทธิหน้าที่ กฎหมาย และความรู้ทั่วไป 
                      ๔. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของ องค์กรชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชน ให้เป็นแกนหลักและมีส่วนร่วมในกลไกประชาสังคม อันก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างภาคีต่างๆ ในท้องถิ่น
                      ๕. จัดหารายได้ สำหรับใช้ในกิจกรรมการ ประชุมสัมมนา ค่าย อบรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลิตสื่อ และจัดการองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลากร อาสาสมัคร ผู้นำกลุ่ม องค์กร และเครือข่ายองค์กรชุมชน ให้มีความรู้ความสามารถในด้านการพัฒนาสังคมชุมชน ท้องถิ่น โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง# พันธกิจ

                    ๑) พัฒนา ศักยภาพ ผู้นำ เยาวชน และผู้สูงอายุ ให้มีวิสัยทัศน์ที่ดีในการพัฒนา
                    ๒) ส่งเสริมกระบวนการทำงานของกลุ่ม/ องค์กร/เครือข่ายองค์กรภาคประชาชนให้เป็นรูปธรรม
                    ๓) สรรค์สร้างงานอาชีพสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่ม/องค์กร/เครือข่าย/ชุมชน ให้พึ่งตนเองได้
                    ๔) สืบทอด ภารกิจในการจัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่อนุชนรุ่นหลัง                       ๕) สนับสนุนกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในชุมชน
                     ๖) เป็นช่องทางการสื่อสาร และเป็นศูนย์กลางในการพบปะแลกเปลี่ยน ส่งต่อข้อมูลข่าวสารสู่สังคม 
                    ๗) ริเริ่มกระบวนการในการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือกันเอง ช่วยเหลือสังคม และผู้ด้อยโอกาส 
                    ๘) จัดกิจกรรม เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
                    ๙) เชื่อมร้อยเครือข่าย ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ กลุ่ม / องค์กร และเครือข่ายอื่นๆ# นโยบายการพัฒนา

                        ๑) สร้างกระบวนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำที่ดี ให้มีความรู้ความสามารถในด้านการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น มีความรอบรู้ และมีจิตสำนึกที่ดี ต่อการทำงานภาคประชาชน และวัฒนธรรมชุมชน 
                         ๒) สร้างและขยายเครือข่ายองค์กรชุมชน ที่มีความเข้มแข็ง มีรูปธรรมการทำงาน โดยการจัดตั้งศูนย์ ประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชน พร้อมเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กิจกรรม ผลงาน ผลิตภัณฑ์ภูมิ ปัญญาและข้อมูลข่าวสารให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นทั้งในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 
                          ๓) สนับสนุนและส่งเสริมให้สมาชิกของกลุ่ม องค์กรในเครือข่ายมีอาชีพ มีรายได้สามารถพึ่งพาตน เองได้ มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสามารถในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้อย่างพอเพียง โดยการใช้ทุนทางสังคมที่มีอยู่ในชุมชนเป็นสำคัญ
                         ๔) จัดกิจกรรมและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม กับกลุ่ม/องค์กร/ หน่วยงานหรือชุมชนที่ดำเนิน งานหรือกิจกรรม เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบทอดวิถี ชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกพื้นที่ 
                         ๕) ผลิตและพัฒนาสื่อทางเลือกภาคประชาชน ให้มีคุณภาพ เผยแพร่ให้สมาชิกและประชาชนได้รับรู้ ข้อมูลข่าวสารและรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
                         ๖) จัดกิจกรรมเพื่อปลุกจิตสำนึกให้เยาวชน และประชาชนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแล ปกป้อง และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ตลอดถึงการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                         ๗) ประสานความร่วมมือ กับบุคคล หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่ม / องค์กร / บริษัท / ห้างร้านและประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น เพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่ โดยไม่ยิ่งเกี่ยวกับการเมือง 
                         ๘) เฝ้าระวังภัยทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันปัญหา ที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชน ท้องถิ่น และสังคมส่วนรวม # โครงสร้างองค์กร สมาคมพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน

                            มีคณะกรรมการบริหารที่มาจากการเลือก ตั้งและแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากเครือข่ายองค์กรสมาชิกโดยคัดเลือกตัวแทนของกลุ่ม/องค์กรและเครือข่ายองค์กรที่เป็น สมาชิกจากทุกภูมิภาคของประเทศไทย เข้ามาร่วมเป็นคณะทำงาน จำนวน ๑๖ คน ในเบื้องต้นมีเครือข่ายองค์กรสมาชิก รวมทั้งสิ้น ๑๐ เครือข่าย (๑๗๗ องค์กร รวมสมาชิก ๒๓,๔๐๓ คน) ประกอบด้วย ๑.เครือข่ายวิชาชีพและสื่อชุมชนจังหวัดสุรินทร์ มีองค์กรสมาชิก ๑๐ องค์กร รวมสมาชิก ๖๘๐ คน ๒.เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุจังหวัดสุรินทร์ มีองค์กรสมาชิก ๕๕ องค์กร รวมสมาชิก ๑๐,๗๐๐ คน ๓.เครือข่ายองค์กรเยาวชน จ.สุรินทร์ มีองค์กรสมาชิก ๓๐ องค์กร รวมสมาชิก ๓,๑๖๘ คน ๔.เครือข่ายพัฒนาลุ่มน้ำมูล มีองค์กรสมาชิก ๑๐ องค์กร รวมสมาชิก ๑,๓๐๐ คน ๕.เครือข่ายสมัชชาเกษตรกรรายย่อย (๑) ภาคอีสาน มีองค์กรสมาชิก ๑๑ องค์กร รวมสมาชิก ๘๐๐ คน ๖.เครือข่ายวัฒนธรรมชุมชน มีองค์กรสมาชิก ๒๐ องค์กร รวมสมาชิก ๒,๐๐๐ คน ๗.เครือข่ายการเมืองภาคประชาชน จ.สุรินทร์ มีองค์กรสมาชิก ๖ องค์กร รวมสมาชิก ๓๓๕ คน ๘.เครือข่ายสานรักษ์ชายแดน มีองค์กรสมาชิก ๘ องค์กร รวมสมาชิก ๔๕๐ คน ๙.เครือข่ายศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนระดับอำเภอ ๑๗ ศูนย์ รวมสมาชิก ๑,๙๗๐ คน ๑๐. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม มีองค์กรสมาชิก ๑๐ องค์กร รวมสมาชิก ๒,๐๐๐ คน