TH | ENG

ข่าวสารและกิจกรรม


โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอพนมดงรัก

พ.ศ.๒๕๕๑ เปิดศูนย์ประสานงานสมาคมฯ และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานและให้ความรู้แก่เกษตรกร ในด้านการเลี้ยงกบ การทอเสื่อจากไหล และการประกอบอาชีพอื่นๆ ณ บ้านเลขที่ ๕๑ หมู่ ๑๐ ตำบลตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ โดยมีนายนิตย์ ปัญญา ทำหน้าที่ประธานศูนย์ประสานงานและศูนย์การเรียนรู้ฯ และได้ร่วมกันจัดทำโครงการฟื้นคืนธรรมชาติสู่แม่น้ำลำคลอง จ.สุรินทร์ โดยได้งบประมาณจาก สสส.

ข่าวประชาสัมพันธ์ admin1 2017-09-16 01:08:23 Read more

ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ผ่านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

พ.ศ.๒๕๔๘ เป็นแกนนำในการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนเพื่อการจัดตั้ง“เครือข่ายสานรักษ์ชายแดน”โดยมีคณะทำงานประกอบด้วย ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ผู้สูงอายุ และเยาวชน ในเขตพื้นที่ ๔ อำเภอชายแดน ได้แก่ อำเภอสังขะ อ.บัวเชด อ.กาบเชิง และกิ่งอำเภอพนมดงรัก พร้อมประสานขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน เช่น จานดาวเทียม และโทรทัศน์สี จากสมาคมหนัง สือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ admin1 2017-09-16 01:06:06 Read more

ก่อตั้งเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุจังหวัดสุรินทร์

พ.ศ.๒๕๕๕ –๒๕๕๖ สนับสนุนการรวมตัวกันของกลุ่ม/องค์กร ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในทุกพื้น ที่ โดยมีกิจกรรมการสืบค้น รวบรวม ฟื้นฟู และถ่ายทอดภูมิปัญญา สาขาต่างๆ จากผู้สูงอายุสู่เยาวชนใน จ.สุรินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ admin1 2017-09-16 01:02:50 Read more

Read All